”STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI”

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 – 6764/48 md.) gereğince  ”aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olmamak kaydıyla ödeme yapılacağı  ve ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödeneceği” belirtilmiştir.

işletmelerde staj yapan öğrencilerimizin bu ödenekten yararlanabilmesi için Ekteki formu doldurarak( öğrenci ve firma tarafından karşılıklı imzalandıktan sonra )  SGK pirim girişi yapılan birime yani Mühendislik Fakültesi Mutemetliğine (Gölbaşı-Mühendislik fak. Dekanlık binası)gerekli evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin bu formu doldurmasına gerek yoktur.

İşsizlik fonu formu